VELKOMMEN TIL UTTIAN  

 

Styret i Uttian Grendalag f.o.m. 13.3.11:

 

Leder Ingrid Furgerg 418 09 928

i-furberg@hotmail.com

Nestleder Kristian Aas 454 89 430

Styremedlem Toril Mona Wahl Nilsen 957 86 009

 

Kasserer Lasse Reppe 915 13 738

lassereppe@yahoo.no

Sekretær Oddrun Bogstrand 466 75 639

oddrubog@online.no

Vara Nils Gunnar Nilsen

 

Vara Øyvind Bård Nilsen

 

 

 

Vedtekter for Uttian Grendalag

Uttian Grendalag er en frittstående interesseorganisasjon, i Frøya kommune.

 

§ 1   Formålet

Ta vare på medlemmenes interesser og være et talerør utad.  Skape sosial tilhørighet for Uttians innbyggere gjennom å arrangere ulike aktiviteter for barn og voksne. Vedlikehold og drift av Uttian Grendahus.

 

§ 2   Medlemmer:

Alle personer over 18 år som betaler årlig medlemskontingent er å regne som medlem av Uttian Grendalag. Medlem er lik husstand.

 

§ 3   Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer med fast bostedsadresse på Uttian har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.

 

§ 4   Kontingent:

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

 

§ 5   Årsmøte:

Årsmøtet som holdes hvert år i mars måned er Uttian Grendalag`s høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 uker varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmer senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre og/eller media til å være tilstede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

 

§ 6   Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

§ 7   Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

 

§ 8   Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Uttian grendalag`s årsmelding

2.         Behandle Uttian Grendalag`s regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta Uttian Grendalag`s budsjett

6.         Velge:

            a) Leder og nestleder

            b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

            c) Revisor og dennes stedfortreder

           

§ 9   Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 10  Styret

Uttian Grendalagledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Uttian Grendalag`s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere Uttian Grendalagutad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 11  Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 12  Oppløsning (§ 12 kan ikke endres.)

Oppløsning av Uttian Grendalagkan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Uttian Grendalag. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 11.

 

     

                             

 

Uttian.no© 2008